vineri, 15 iulie 2011

Sfaturi duhovnicești


1.“Prin tă cere Îl tră dă m pe Dumnezeu.” (Sf. Grigorie Teologul)
2.” Unde este Biserica acolo este ș i Duhul Sfânt, iar unde este Duhul Sfânt acolo este ș i Biserica ș i tot
harul, iar Duhul Sfânt este Adevă rul.” (Sf. Irineu de Lyon)
3.” A tă inui cuvântul Adev ărului înseamnă a te lepă da de el.” (Sf. Maxim Mă rturisitorul)
4.” Pă rintele nostru Sofronie, ne spune că nu există condiț ii ș i nu pot exista condiț ii în care cuvântul lui Dumnezeu să nu fie valabil ș i puternic. Nu există ș i nu pot exista condiț ii care să împiedice mântuirea, tră irea cuvântului lui Dumnezeu.” (Pr. Rafail Noica)
5.” Eu socotesc că cel mai de preț în această  viață este să laș i toate ș i să -ț i plângi pă catele tale, pentru c ă cea mai scump ă pentru noi este ve șnicia. Deci, trebuie să facem totul ca să n-o pierdem, că  atunci degeaba am tră it pe pă mânt.” (Arhim. Cleopa Ilie)
6.˝ Dacă citiț i că rț ile Sfinț ilor Pă rinț i, veț i vedea că mulț i s-au sfinț it cu uș urință fă ră să - i facă  prea multe griji, și-au sfinț it sufletele fă ră s ă facă  osteneli, fă ră să facă jertfe, fă ră să ducă lupte ascetice. Dar cum s-au sfinț it? Au ales ascultarea.˝
(Stare ul Efrem Katunakiotul)

Niciun comentariu:

afişări de pagină